GI?I THI?U CHUNG
C?ng ty TNHH Ch? t?o c?n c?u Yuanwang Giang T? (tr??c l nh my Yuanwang ) chuyn s?n xu?t c?n c?u b?n tu v?i l?ch s? 40 n?m, chuyn khai thc, thi?t k?, s?n xu?t v l?p ??t s?n ph?m. C?ng ty c l?c l??ng k? thu?t m?nh, c ??ng b? thi?t b? s?n xu?t l?n v thi?t b? ki?m sot. C th? cung c?p khai thc thi?t k?, ki?m sot ch? t?o v hon thi?n d?ch v? sau bn hng v? c?n c?u cho khch hng. S?n ph?m ch? y?u c: c?n c?u ki?u c? ??nh t?i b?n tu, c?n c?u th?y l?c ch?ng chy n?, c?n c?u ?ng m?m v cc lo?i ??u xc vv. Ch?t l??ng s?n ph?m t?t, an ton c ??m b?o, gi c? h?p l?, c ??t ?i?m ?a d?ng v hi?u su?t cao.Khch hng Vi?t Nam c C?ng ty C? ph?n C?ng ??m Ninh Bnh, c?ng ty xi m?ng COTEC Vi?t Nam v v.